vene 23.02.2015 beauty

Zajedno do EU fondova - STRUKTURNI FONDOVI

Suvremeni pristup liječenju, moderni prostori, educirani liječnici i usluga koja imponira , usredotočenost  na kapitalna ulaganja, nabava najmodernije opreme, ulaganje u znanje,  razvoj novih i povećanje razine kvalitete postojećih usluga – sve su to odlike poslovanja i temeljne vrijednosti Specijalne bolnice Arithera.

Dugoročni cilj Specijalne bolnice Arithera jest ostati uvaženi pružatelj zdravstvenih usluga na tržištu EU koristeći se pritom najsuvremenijim znanstvenim i tehnološkim dostignućima. Put prema navedenom bolnica ostvaruje i korištenjem sredstava iz EU fondova. Posljednjih godina, SB Arithera je ostvarila potpore prijavom na sljedeće natječaje:

  • Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2
  • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
  • ESIF mali zajam

Tijekom 2020. godine, Specijalna bolnica Arithera će osim optimizacije vlastitih poslovnih procesa i dodatnog unaprjeđenja znanja i vještina djelatnika u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, provoditi i Program prevencije, a sa svrhom povećanja znanja i svjesnosti građana RH o važnosti prevencije bolesti lokomotornog sustava, melanoma, bolesti kralježnice, moždanog udara te bolesti krvnih žila.

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 2

U Specijalnoj bolnici Arithera kao i na području čitave RH, zabilježen je velik broj pacijenata s bolestima lokomotornog sustava, melanomima, bolestima kralježnice, moždanog udara te bolestima krvnih žila. Najveći broj pacijenata bolnici se javlja kad je bolest već u poodmakloj fazi. Sve ovo proizlazi iz nedostatne informiranosti građana RH o navedenim bolestima.

Budući da pacijenti nisu svjesni bolesti i javljaju se u poodmakloj fazi, bolesti najčešće nije moguće u potpunosti izlječiti već samo utjecati na smanjenje negativnih posljedica. U zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to s dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u RH. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

Da bi doprinijeli povećanju svijesti građana o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, prebacivanju fokusa s liječenja posljedica na prevenciju uzroka odnosno rizika bolesti, smanjenju obolijevanja, boljim zdravstvenim pokazateljima stanovništva RH, rasterećenju sustava sekundarne zdravstvene zaštite, uštedama u zdravstvenom sustavu, većem sudjelovanju radno sposobnog stanovništva na tržištu rada te smanjenju stope smrtnosti u RH provodimo Program prevencije bolesti.

 

Projekt je usklađen sa sljedećim strateškim dokumentima:

  1. Europa2020 - prioriteti uključivog razvoja;
  2. Sporazum o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.– 2020 - prioritet koji se odnosi na poboljšanje zdravstvenih usluga na ekonomičan i učinkovit način;
  3. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - specifični cilj 9.IV.1;
  4. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.– 2020. - Prioritet 6, Mjera 6.2. Poticanje preventivnih aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite;
  5. Nacionalni program reformi 2017 - mjera Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi;
  6. Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. - mjera unaprjeđenja prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika.

 

Uz poduzete  marketinške aktivnosti, tijekom provedbe ovog projekta,  200 građana dobiti će besplatne specijalističke i dijagnostičke preglede, održati ćemo projektne radionice i podijeliti priručnike o prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog sustava, krvnih žila, melanoma i moždanog udara.

Glavna poruka kampanje je „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“.

Kroz kreativna rješenja upoznali smo opću javnost kako stil života može utjecati na pojavu i razvoj određenih bolesti i koje opasnosti postoje od neliječenja bolesti, a kroz apel „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“ osvještavamo nužnost redovitih liječničkih pregleda u cilju spriječavanja nastanka i razvoja bolesti.

 

Priručnik o prevenciji i liječenju

pdf 1

Video spotovi:

Oglasi za tisak:

pdf 1 pdf 1 pdf 1

 

 

Radijski spotovi:

 

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE(IKT)-2 

Apliciranjem na ovaj natječaj podržavamo Europskstrategiju za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020 te doprinosimo pozitvnim učincima na „Pametan rast“ u okviru ciljeva „Inovacija“ i „Digitalnog društva“ u smislu digitalizacije poslovanja i uvođenja praktičnih, jednostavnih i učinkovitih informacijsko komunikacijskih rješenja.  Digitalizacijom poslovanja utjecati će se na rast i razvoj poslovanja što će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta zbog povećanja obujma poslovanja i pridonijeti smanjenju stope siromaštva na području grada Zagreba.  

Specifičan cilj koji će se ostvariti provedbom projekta jest optimiziranje 17 poslovnih procesa implementacijom bolničkog informacijskog sustava u Specijalnu bolnicu Arithera. To će doprinijeti jačanju tržišne pozicije , većoj konkurentnosti i učinkovitosti Specijalne bolnice Arithera te razvoju informacijskog društva u RH.  

TEHNOLOŠKA MODERNIZACIJA – BOLJA PRILAGODBA PONUDI I POTRAŽNJI – UNAPREĐENJE POSLOVANJA – ULAGANJE U RAST -VEĆA KONKURENTNOST – RAST POSLOVANJA S VANJSKIM TRŽIŠTIMA 

Implementacijom Bolničkog IS i optimizacijom poslovnih procesa, zaposlenicima SB Arithera omogućiti će se učinkovitije korištenje radnog vremena i porast broja pruženih usluga.  

Primjenom načela Zelene javne nabave uz pomoć odobrenih sredstava nabavljena su energetski učinkovita računala čime doprinosimo okolišnoj održivosti.  

Ovaj projekt podržala je EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)-2